Teacher (معلم) & head teacher (سرمعلم)

Full time Internship/Job @Jobs in Afghanistan posted 10 months ago

Opportunity Description

About مکتب سلطان محمود غزنوی:

Founded:

لیسه خصوصی سلطان محمود غزنوی در سال 1387 ه.ش تاسیس و یک نهاد اکادمیک غیر دولتی میباشد. که افتخار دارد با داشتن استادان با تجربه بسویه لیسانس و ماستر که با بیش از 10 دور فراغت شاگردان ممتاز را راهی دانشگاه های معنتر و در رشته های دلخواه شان معرفی نموده است.

Job Summary:

البته مضامین جداگانه برای معلمین جداگانه حسب زمره مرتبه داده میشود اگر چه اعلان فعلی در مجموعه به تمامی معلمین مورد نیاز اعلان واحد میباشد.

و نیاز برای طول سال تعلیمی  1400 میباشد

Duties & Responsibilities:

1.   کنترول کارخانگی و دایری شاگردان و اطمینان از کیفیت اجرا آتی بالای دو مورد مذکور.

2.   حفظ مراتب دسپلین صنوف در جریان درس، دهلیز ها و آغاز و ختم زمان درسی مکتب.

3.   اطمینان و مراعت نمودن تطبیق تقسیم اوقات ساعتوار معلمین.

4.   کنترول وضعیت نظافت صنوف، محوطه مکتب و جهت حفظ صفایی هدایت به بخش مربوطه.

5.   کنترول یونیفورم شاگردان بطور روزمره و ترتیب لست شاگردانیکه یونیفورم شان منظم نباشد.

6.   تنظیم امور فرهنگی و مناسبتی مکتب طبق هدایت اداره.

7.   ترتیب و داشتن پلان درسی با در نظرداشت موازین وزارت محترم معارف و مکتب خصوصی عِماد.

8.   استفاده همه جانبه از مواد و ممد درسی.

9.   استفاده از میتود های نوین تدریسی جهت رشد فکری و سطح دانش شاکردان.

10.   پیش از آغاز برنامه سر فیل حاضر بوده و در تهیه مواد برای اسمبلی سهم فعال داشته باشد.

11.   در زمان فرارسیدن امتحانات سوالات را در وقت معین و تعیین شده بصورت تایپی در سه گروپ در فلش دیسک به اداره تسلیم نماید.

12.   اسناد شاگردان مربوط به نگرانی خویش را تکمیل نموده و در مورد تمامی شاگردان معلومات عمومی و آفاقی داشته باشد.

13.   ترتیب و اجراء کتاب ارزیابی شاگردان و تطبیق آن طور یومیه و ترتیب گذارش بصورت ماهوار.

14.   تحریر دایری شاگردان طور یومیه و با رهنمایی و هدایت مفصل.

15.   اشتراک در جلسات لازمه اداره بدون کدام قضاء.

16.   همکاری با معلمین غایب در صورت ضرورت و هدایت سر معلمیت.

17.   سهم فعال در امتحانات حسب لایحه وظیفوی و لزوم دید اداره.

18.   همکاری با اداره در حفظ و مراقبت اشیا و لوازم درسی و شعبات مکتب.

19.   ایراد نظریات و پیشنهادات جهت بهبود امور تدریسی مکتب حسب نیاز.

Job Requirement:

مهارت خاص در افهام و تفهیم و استفاده درست از مواد و ممد های درسی.

لیسانس و ماستر در مضامین های متذکره

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

از طریق ایمیل CV و یا خلص سوانح ) خود را ارسال نمایید.

Submission Email:

[email protected]

+93 795 103 535

Submission Email:

   [email protected]

Related Opportunities