مشاور روانی – اجتماعی

Full time Internship/Job @Jobs in Afghanistan posted 7 months ago

Opportunity Description

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Health Care
Employment Type: Full Time
Salary: NSP
Vacancy Number: BPHS#36
No. Of Jobs: 2
City: ولسوالی های فرزه/ آستالف
Organization: Sanayee Development Organization (SDO)
Years of Experience: حد اقل دو سال
Contract Duration: 3 Months Probationary period (Extendable)
Gender: Female
Education: Diploma
Close date: 15 Mar, 2021

About Sanayee Development Organization (SDO):

Sanayee Development Organization (SDO) is an Afghan development NGO, established in 1990 in Peshawar – Pakistan, to serve Afghan refugees in that area. SDO takes its name from Hazrat Abu-ul-Majad Majdod Ibn-e-Adam, well known as Hazrat Hakeem Sanayee, (1088 – 1166 A.D), one of Afghanistan’s most outstanding poets.

In 2002, SDO expanded its services and relocated to Kabul – Afghanistan, with the mission to contribute to the emergence of a peaceful, developed and self-sustaining Afghan society through the provision of services to vulnerable and disadvantaged people in remote and underserved rural areas of Afghanistan in the sectors of Peacebuilding and Conflict Transformation, Health, Education and Community Development.

Over time, SDO has established an extensive field presence and has implemented projects in 22 of Afghanistan’s 34 provinces. Today, SDO continues to operate in nine provinces in the northern, western, eastern and southern regions of the country. In all its works, SDO applies a participatory, community-based approach to development, working with community-based organizations, as well as relevant sub-national government bodies.

SDO is an active member of major civil society networks at national, regional and international levels.

SDO is the BPHS implementer in three provinces and EPHS implementer in one province and looking for qualified person to be responsible for Grants/Reporting activities and its management at national level

Job Description:

مسؤلیت ها:

 

پا بند بودن به وظیفه و رعایت قوانین طبی وضع شده .
برخورد و سلوک مناسب با پرسونل مرکز صحی ومراجعین و احترام به کلتور وعنعنات مردم  و متابعت از آن .
ارایه خدمات مشاوره روانی – اجتماعی به شکل انفرادی و گروپی برای مراجعین و مریضان در تسهیل صحی .
فعال بودن در رابطه به آگاهی دهی و تعلیمات روانی برای مراجعین و مریضان مرکز صحی .
ارایه معالجه گروپی (باز و بسته).
اجرای تمام وظایف در مطابقت به معیار های اخلاقی مشاوره روانی – اجتماعی  .
سهم گیری درتریننگ ها و انتقال دانش آموخته شده به سایر کارمندان مرکز صحی مطابق به پلان تریننگ داخلی مرکز صحی.
اشتراک منظم و فعال در مجالس،  نظارت با مسول صحت روانی، قابله و نظارت کننده ګان صحی جامعه و در صورت ضرورت با کارکنان صحی جامعه جهت انکشاف و پیشرفت پروگرام و حل مشكلات در سطح مرکز صحی.
کار تیمی دوامدار با کارکنان صحی اعم از داکتران، نرس ها و قابله ها در مراکز صحی (جلسات منظم تیمی).
ثبت نمودن تمام معلومات مراجعه کننده گان و توحید اسناد آن، ثبت و نوشتن قضایا در کتاب و فورمه مخصوص .
راه اندازی گروپ های آګاهی دهی در سطح مرکز صحی.
راه اندازی برنامه های آگاهی دهی ساحوی جهت شناسایی و تشویق مریضان روانی و مراجعین روانی – اجتماعی برای دریافت تداوی و مداخله .
نظارت تخنیکی از فعالیت قابله و نظارت کننده صحی جامعه که خدمات مشاوره اولیه را در مراکز صحی اساسی فراهم میکنند.
تهیه و ارسال راپور و گزارش  فعالیت های ماهوار، ربع وار و سالانه به بخش مربوطه بصورت دقیق به دیپارتمنت مربوطه.
اجرا و تطبیق پروگرام های جدید انکشافی.
سهم گیری فعال درتطبیق ستندرد های جدید بهبود کیفیت.
اجرای وظایف سپرده  شده  از طرف امر کلینیک و سوچر وایزر مربوطه .

Job Requirements:

محل کار : مرکز صحی جامع

 

اوصاف، توانايي و مهارت ها:  فارغ التحصیل کورس آموزش مشاوره روانی – اجتماعی تایید و راجستر شده وزارت صحت عامه

 

ساحه کار: مرکز صحی جامع

Submission Guideline:

Interested applicants are invited to send their resume along with cover letter to:

[email protected]

The closing date is 15/March / 2021.  Please ensure your application email has the subject heading including the (Title of vacancy and vacancy number).

Only those applicants selected for a written test/interview will be notified.

For more information about SDO please visit http://sanayee.org.af/

Submission Email:

[email protected]

Related Opportunities