مدیر عمومی پلان گذاری

Full time Internship/Job @Jobs in Afghanistan posted 11 months ago

Opportunity Description

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

Founded: 

مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : – صحت و رفاه همگانی در شهرها – تحفظ محیط زیست – تهیه آب آشامیدنی صحی – جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت – رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی – توسعه منابع مورد ضرورت بشری – فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

هدف وظیفه: مدیریت ، طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره و نظارت از سیستم دیتابیس وآرشیف با رعایت قوانین، مقررات و طرزالعمل مربوطه.

Duties & Responsibilities:

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
 2. مدیریت و نظارت از جمع آوری وتوحید پلان تدارکاتی امور ساختمانی، اجناس وخدمات مشورتی ملی و بین المللی، ازتمام شعبات نیازمند در ربع آخرهرسال آینده و ثبت روز مره پلانهای تدارکاتی بدست آمده در ویب سایت اداره تدارکات ملی قبل از ختم ربع آخر سال مالی.
 3. ایجاد یک سیستم منظم به هدف جمع آوری راپور پیشرفت پروژها و توحید گزارشات جمع آوری شده از پروژه های اداره.
 4. طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره به تفکیک اجناس،خدمات(مشورتی و غیرمشورتی) امور ساختمانی و خریداری های پرچون با مشوره وتائید رئیس تدارکات.
 5. مراقبت و کنترول از سیستم دیتابیس و آرشیف اسناد ریاست تدارکات به منظور حصول اطمینان از مصونیت اسناد اداره.
 6. رهنمائی و ارائه مشوره های لازم به کارکنان تحت اثر به منظور بهبود اجراات و حل مشکلات کاری شان.
 7. ترتیب وارسال مکتوب به ریاست مالی درمورد موجوديت بودجه و منابع مالي براي انواع تدارکات شامل پلان تدارکاتي.
 8.  ارتباط مؤثر با ادارات و کارمندان تحت اثر وجمع آوری نظریات ایشان جهت بهبود در روند تدارکاتی دراداره.
 9. مطالعه، تحلیل و تجزیه پلانهای تدارکاتی واصله از بخش اداره جهت حصول اطمینان از اقتصادی بودن آن.
 10. تعقیب و نظارت پلان تدارکاتی درج شده در ویب سایت وشامل سازی آن در دیتابیس و حصول اطمینان از اجراآت بخش های مربوطه.
 11. نظارت از پلان های تجدید شده اداره و ارسال آن به اداره تدارکات ملی، وزارت مالیه وسایر ادارات ذیربط بعد از اخذ هدایت رئیس تدارکات.
 12. مدیریت و نظارت از اجراات و کارکردهای بخش های تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات درست، آموزش و تشویق شان.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) ، (8) و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

o      حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات ، لوژستیک و مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته ها فوق ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امور تدارکات

o      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی ( در و پشتو ) و آشانایی به زبان انگلیسی

o      مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاورپاینت و اکسس)

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

رهنمود کاندید شدن برای پست.

علاقمندان میتوانند خلص سوانح (سی وی) خویشرا همرای ورق درخواستی با ذکر درخواست و همچنان ذکر توانائی مرتبط به وظیفه اعلان شده به آدرس الکترونیکی (ایمیل) ذیل ارسال نمایند.

نوت: در صورت تکمیل تاریخ اعلان بست سی وی شما پزیرفته نمیشود.

در عنوان درخواست باید نام بست و کود نمبر بست درج شده باشد، در غیر آن درخواست رد میگردد. صرف کاندیدان واجد شرایط برای امتحان تحریری و مصاحبه دعوت خواهند گردید.

Submission Email:

   [email protected]

Related Opportunities