اعلان 11 بست کمبود رتبه 3،4 و 5 مسلکی وزارت ترانسپورت

Internship/Job @Jobs in Afghanistan posted 7 months ago

Opportunity Description

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary: طبق سیستم رتب و معاش
Vacancy Number: 13991219
No. Of Jobs: 11
City: Kabul
Organization: Ministry of Transport
Years of Experience: مطابق لایحه وظایف هر بست (به لینک مراجعه شود)
Contract Duration: Permanent
Gender: Male/Female
Education: Bachelor
Close date: 20 Mar 2021

About Ministry of Transport:

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصؤن، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست و اقتصادی جهت عرضه خدمات بهتر در سطح ملی و بین المللی با همکاری شرکت ها و سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی کشورمیباشد.

Job Description:

وزارت ترانسپورت بمنظور ارائه خدمات بهتر ترانسپورتی و اشتراک کاندیدان بیشتر و بهتر به تعداد (11) بست خویش را از طریق لینک ذیل از تاریخ 19/12/1399 الی 30/12/1399 بهمدت ده روز کاری از طریق پروسه سیستم جدید رتب و معاش به اعلان می سپارد  .

Click here

Job Requirements:

Click here

Submission Guideline:

رهنمود تسلیم دهی اسناد

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 19/12/1399 الی 30/12/1399 بطور آنلاین فورم های درخواستی معیاری را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده، فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری همراه با ضمیمه اسناد لازمه قبل از ختم میعاد اعلان به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس  [email protected]  ارسال نمایند.

قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد و درخواستی کاندیدان محترم بدون خانه پری فورم معیاری درخواستی مدار اعتبار نمی باشد.

 

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

درخواستی کاندیدان تنها در صورت خانه پری فورم معیاری مدار اعتبار می باشد (ارسال CV بدون فورم درخواستی مدار اعتبار نمی باشد).
درج ایمیل آدرس در فورم کاریابی حتمی می باشد.
اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی باشد.
تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد؛ و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار (و فورم مالیه دهی) ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
اسناد تحصیلی خارج مرز کاندیدان محترم  باید از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، و کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت محترم تحصیلات را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان جعلی بوده یا مشکوک به نظر برسد بعد از روشن شدن موضوع کاندید فوق از پروسه رقابتی همان بست حذف می گردد.
اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و خوانا باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود.
هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.
در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.
هرگاه متقاضیان بست های خدمات ملکی در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه و اعمال نفوذ در تقررشان اقدام نمایند از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند.
درصورتیکه اسناد و معلومات نادرست و خلاف واقعیت درج فورم گردیده باشد متقاضی از پروسه رقابت اخراج میگردد.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0744506496- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

Submission Email:

[email protected]

Related Opportunities