اعلان ۹ بست رتبه دوم (ریاست ‌ها) برای رقابت آزاد

Full time Internship/Job @National Statistics and Information Authority ( NSIA ) posted 10 months ago

Opportunity Description

اعلان کاریابی
اعلان ۹ بست رتبه دوم (ریاست ‌ها) برای رقابت آزاد
ادارهٔ ملی احصائیه و معلومات (۹) بست رتبه دوم خویش را جهت استخدام افراد شایسته در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به رقابت آزاد گذاشته است.
ریاست اعلان شده قرار ذیل می‌باشد:
۱- ریاست انسجام امور تخنیکی تذکرهٔ الکترونیکی (bit.ly/3l8L4Ps)
۲- ریاست تحلیل و دیزاین سیستم های معلوماتی (bit.ly/38tFB0s)
۳- ریاست انسجام سیستم های معلوماتی (bit.ly/38tdiPH)
۴- ریاست خدمات ثبت احوال نقوس (bit.ly/3qz4Zb5)
۵- ریاست تحقیق و آموزش (bit.ly/3bB24L2)
۶- ریاست نظارت و ارزیابی (bit.ly/3ldjErG)
۷- ریاست خدمات تذکرهٔ الکترونیکی (bit.ly/2OHA8Mm)
۸- ریاست تثبیت هویت و تنظیم آرشیف (bit.ly/3t5a8tl)
۹- ریاست انسجام امور مراکز توزیع تذکرهٔ الکترونیکی (bit.ly/3qHW4Va)
علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به لینک‌های فوق شرایط هر بست را مشاهده و در صورت واجد بودن، به آن درخواستی ارسال نمایند.
تاریخ نشر و ختم اعلان: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ الی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۹ بست رتبه دوم
۹ بست رتبه دوم

Related Opportunities