آمر تجارتی

Full time Internship/Job @Jobs in Afghanistan posted 10 months ago

Opportunity Description

About Afghanistan Urban Water Supply and Sewerage Corporation (AUWSSC):

Founded: 

مقدمه : شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان به اساس فرمان شماره (130) مورخ 5/11/1384 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مصوبه شماره (36) مورخ 18/10/1384 شورای محترم وزیران جهت تغیر شخصیت حقوقی تصدی آبرسانی به شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان هدایت گردیده است ، که بعدا جهت تحقق مواد فرمان شماره فوق (گروپ کاری) در مورد تغیر شخصیت حقوقی تصدی به شرکت موظف گردید که کار آن الی تاریخ 24/11/1386 ادامه یافت و بعداً غرض تصفیه تصدی هیئت تصفیه از جانب وزارت محترم مالیه تعین که در مورد تثبیت تسلیمی و انتقال تمام اموال منقول و غیر منقول تصدی به شرکت اقدام نمایند که کار آن از تاریخ 3/7/1387 الی تاریخ 21/میزان/1389 ادامه یافت. اهداف شرکت : – صحت و رفاه همگانی در شهرها – تحفظ محیط زیست – تهیه آب آشامیدنی صحی – جمع آوری و تصفیه آب های بدرفت – رشد خدمات موثر و مداوم آبرسانی – توسعه منابع مورد ضرورت بشری – فعالیت شرکت باساسات تجارتی و انتفاعی و مدیریت موثر و مثمر میباشد. وظایف اساسی شرکت : · سازماندهی و مدیریت امور تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب). · جمع آوری بل( تعرفه) استفاده آب از مصرف کنندگان و حفظ و کنترول آن. · بررسی و مطالعه طرح تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) به کمک مشاوران داخلی و خارجی منطبق بر قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان. · تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسون(فاضلاب) همراه با تکمیل آن در مطابقت با قوانین محیط زیست. · تولید لوله های کانکریتی سیخ دار برای ایجاد شبکه های کانالیزاسیون (فاضلاب). · راه اندازی نمایشگاه مجهز برای معاینه کیفیت آب آشامیدنی و کنترول آب بعد از تصفیه آن با توجه به معیارات بین المللی. · بدست آوردن عضویت در انجمن های منطقه ای و بین المللی عرضه خدمات آب و کانالیزاسیون( فاضلاب) مطابق قوانین و مقررات. · توسعه منابع بشری بنابر ضرورت. · آموزش کدر فنی برای عرضه خدمات بهتر آبرسانی و کانالیزاسیون(فاضلاب). · جذب کمک های داخلی و خارجی جهت آموزش کدر، تأمین آب و تأسیسات کانالیزاسیون(فاضلاب) و تأمین مواد مورد نیاز شرکت. · امضای قرار داد همکاری با سازمان های ملی و بین المللی برای ارائه خدمات بهتر.

Job Summary:

توضیحات مختصر این پست:

آمر تجارتی مسؤولیت دارد تا اجرأت تجارتی شرکت را رهبری نماید.  او در هماهنگی با هماهنگ کننده خدمات مشتریان بخش عملیاتی شرکت، مسؤول بازاریابی خدمات و تولیدات ثابت شرکت میباشد.

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤولیت ها:

·        رهبری بازاریابی خدمات، تولیدات و نام و علامت تجارتی شرکت.

·        تلاش برای ازدیاد مشتریان از طریق ستراتیژی های مؤثر ارتباطی.

·        انجام سروی های مشتریان برای درک تقاضا و خواسته های مشتری در هماهنگی نزدیک با هماهنگ کننده خدمات مشتریان بخش عملیاتی شرکت.

·        کار با تمامی واحد های تجارتی ستراتیژیک و واحدهای دومی برای ارزیابی و تشخیص تقاضای مشتریان در نواحی مختلف.

. ترتیب پلان جمع آوری طلبات گذشته از مشترکین به سطح شرکت و نظارت از تطبیق آن در زون.

. نظارت و کنترول از بخش های عوایدی آمریت های تجارتی زون.

.     جلوگیری و مبارزه با هر گونه فساد در مربوطات کاری

·        اطمینان از تطبیق طرزالعمل های تجارتی مربوطه.

·        و اجرای سایر وظایف طبق سفارش آمر اعطاء.

Job Requirement:

مواصفات :

1-     حد اقل درجه تحصيل:

·        لیسانس در رشته های (اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه و دیگر رشته های مرتبط به وظیفه)

·        به سویه ماستر و بالاتر ارجحیت داده می شود.

2-     تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه):

·        حد اقل 3  سال تجربه کاری در بخش مربوطه و یا 5 سال عمومی.

3-     مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره…):

·        بلدیت به کامپیوتر.

·        بلدیت به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی

·        مهارت های ارتباطی عالی

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

رهنمود کاندید شدن برای پست.

علاقمندان میتوانند خلص سوانح (سی وی) خویشرا همرای ورق درخواستی با ذکر درخواست و همچنان ذکر توانائی مرتبط به وظیفه اعلان شده به آدرس الکترونیکی (ایمیل) ذیل ارسال نمایند.

نوت: در صورت تکمیل تاریخ اعلان بست سی وی شما پزیرفته نمیشود.

در عنوان درخواست باید نام بست و کود نمبر بست درج شده باشد، در غیر آن درخواست رد میگردد. صرف کاندیدان واجد شرایط برای امتحان تحریری و مصاحبه دعوت خواهند گردید.

Submission Email:

   [email protected]

Related Opportunities